RECENZENTI:
dr hab. Danuta Grzesiak-Witek (Katolícka univerzita Jána Pavla II. v Lubline)
prof. RNDr. Miroslav Haviar, PhD. (Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici)
RNDr. Karol Kasara, PhD. (Univerzita Komenského v Bratislave)
doc. PhDr. Nadežda Kovalčíková PhD. (Trnavská univerzita v Trnave)
doc. PhDr. Jiří Kusák, Ph.D. (Ostravská univerzita v Ostrave)
dr hab. Krzysztof Mielcarek, prof. KUL (Katolícka univerzita Jána Pavla II. v Lubline)
doc. PaedDr. Mária Pisoňová, PhD. (Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre)
RNDr. Libuše Švecová, PhD. (Ostravská univerzita v Ostrave)
PhDr. Zuzana Truhlářová, Ph.D. (Univerzita Hradec Králové)
prof. PaedDr. Daniela Valachová, PhD. (Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici)
doc. Ing. Josef Vlček, CSc. (Vysoká škola hotelová v Prahe)
doc. PaedDr. Mgr. art. Zuzana Zahradníková, PhD. (Katolícka univerzita v Ružomberku)