O ČASOPISE

Disputationes Scientificae je recenzovaný vedecký časopis Katolíckej univerzity, ktorý existuje od roku 2001.

Od 1. 1. 2018 pracuje novozvolená redakčná rada časopisu, ktorej snahou je zaistiť čo najvyššiu kvalitu publikovaných textov, t. z. dôkladné redakčné posúdenie rukopisov na vstupe, t. j. pred začatím recenzného konania. Disputationes Scientificae chce splniť kritériá a návrhy obsahových a formálnych kritérií a posunúť sa do databáz impaktných nadnárodných odborných a vedeckých časopisov.

Časopis je vnímaný ako otvorený a komunikujúci, je súčasťou súčasného vedeckého myslenia v oblasti humanitných, spoločenských a prírodných vied. Problematika časopisu osciluje okolo najnovších problémov a otázok vo vzťahu k všetkým aspektom a obdobiam ľudského života, aplikácie do praxe, vzdelávacej politiky a manažmentu škôl.

Cieľom časopisu je podporovať rozvoj myslenia a zvyšovať kvalitu vzdelávania.

Pozývame Vás k publikovaniu v časopise formou vedeckých štúdií, recenzií a správ.
Disputationes Scientificae bude aj od roku 2018 vychádzať štyrikrát do roka.

Doc. PhDr. PaedDr. Miroslav Gejdoš, PhD.,
šéfredaktor časopisu